ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Coffee from Boss

coffeefromboss.nl

Adres : Weerdingerstraat 223, 7811 CC Emmen

Telefoonnummer: (+31) 591-23 26 42

KvK: 81075782

E-mail: info@coffeefromboss.nl

————————————————————————————————–

Artikel 1 – Toepassingsgebied

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Coffee from Boss gevestigd te Emmen te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Verder zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Coffee from Boss en consumenten en tussen Coffee from Boss en ondernemers, die in onze webwinkel producten kopen. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door ons niet erkend.

Artikel 2 – Totstandkoming

  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u, de klant.
  • Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestel knop te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. De verkoper is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode.
  • Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt de verkoper per email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang u geen bevestiging van de ontvangst van deze aanvaarding (bestelling) heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst.
  • Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de verkoper binnen de afgesproken leveringstermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs enz.) wordt door ons opgeslagen. De Algemene voorwaarden kunnen wij u toesturen, maar u kunt de voorwaarden ook ten alle tijden raadplegen op onze website. De gearchiveerde overeenkomst kunnen wij u ook toesturen.

Artikel 4 – Correctie verwijzing

U kunt uw ingevulde gegevens ten alle tijden voor het plaatsen van de bestelling corrigeren door middel van een correctie toets of de back toets in uw browser. Wij informeren u tijdens het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden. Het bestelproces kunt u ook ten alle tijden beëindigen door het browservenster te sluiten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1.       U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U kunt gebruik maken van dit recht door ons binnen deze termijn op de hoogte te stellen van het feit dat u afziet van de koop door een e-mail te sturen naar info@coffeefromboss.nl en het product vervolgens zo snel mogelijk terug te sturen. Gelieve de originele verpakking te gebruiken indien mogelijk. Wij verwachten een ongeopend, ongeschonden en onbeschadigd product terug. Indien wij gebruik maken van een speciale ophaaldienst, of andersoortige service, stellen wij u daarvan apart op de hoogte.

5.2.      Voor zakelijke kopers geldt geen herroepingsrecht.

5.3.      U kunt de producten terug sturen door ons via de volgende gegevens op de hoogte stellen: info@coffeefromboss.nl

5.4.      Wij zullen na een succesvolle herroeping, indien van toepassing, de door u betaalde bedragen binnen 14 dagen terug betalen in de vorm van geld of coupons (coupons enkel indien u daartoe toestemming geeft).

5.5.      Uitsluiting herroepingsrecht is van toepassing. Raadpleeg artikel 6.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Etenswaar en producten die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikelen waarvan het kwaliteitszegel is verbroken, worden door ons niet retour genomen.

Artikel 7 – Kosten retourzending

Indien u als consument of als zakelijke klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u de kosten voor het terugzenden van de producten zelf te betalen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1.       Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de klant geleverde of nog te leveren goederen.

8.2.      Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen, merken, logo’s, productbeschrijvingen, afbeeldingen, illustraties en overige ontwerpen van het Coffee from Boss webshop / platform liggen bij ons of partijen waar wij mee samenwerken. Ieder gebruik van de webshop en of het platform of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee from Boss.

Artikel 9 – Garantie en conformiteit

9.1.       Wanneer u als consument een product bij ons koopt, heeft u ten allen tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de conformiteitsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen. U dient daarvoor in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

9.2.      Indien wij een bepaalde periode zelf garantie aanbieden, zullen wij tijdens deze periode zorgen voor kosteloos herstel en/of vervanging. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke rechten, zoals hierboven beschreven.

9.3.      Op sommige van onze producten geeft de fabrikant ook garantie. Deze garantie geldt uiteraard ook onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven.

Artikel 10 – Privacy

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Voor meer informatie hierover bekijk ons Privacyverklaring. Voor het uitvoeren van de overeenkomst door de andere verkoper geven wij uw personalia, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer door aan de andere verkoper waar uw een bestelling hebt geplaatst. Het is de andere verkoper toegestaan om uw gegevens enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en, indien van toepassing, ter evaluatie van de overeenkomst.

Artikel 11 – Klachten en beschadigde producten

Indien een pakket of product beschadigd is bij aankomst, of er is een klacht over een product of dienst, vragen wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Samen en in goed overleg zullen wij zorgen voor een passende oplossing. U tevredenheid is ons alles waard.

Artikel 12 – Geschillen

De rechtbank binnen het arrondissement waar onze hoofdvestigingsplaats onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst.

Aanmelden

Nieuws en promoties